Odpověď na: pH

Fóra Chemie Příklady LF UPOL pH Odpověď na: pH

#23060
Miška Rybanská
Lektor
Up
1
::

Ahoj, v týchto príkladoch pracujeme s výpočtom pH pre slabé kyseliny: pH= 1/2pKa – 1/2log c

Pokúsim sa vysvetliť ako som počítala ja a snáď som sa dostala k správnym výsledkom:

90. V prvom kroku si potrebujem z hodnôt pH a pKa vypočítať látkovú koncentráciu danej zlúčeniny a následne za pomoci objemu a molárnej hmotnosti môžem určiť hmotnosť kyseliny. Dosadím teda do vzorca info zo zadania a upravím:

pH= 1/2pKa – 1/2log c

3,9=1/2*4,75 – 1/2log *c (spravím úpravu, aby som si osamostatnila člen, v ktorom je koncentrácia)

-1,525=1/2log *c  (na ľavú stranu prenesiem ešte zlomok 1/2)

-3,05=log c (v tomto kroku spravím antilogaritmus, aby som sa zbavila “log”- na kalkulačke to dám ako 1*10 na -3,05)

8,91*10-4 mol/l = c

Následne môžem zo vzťahu c=n/V vyjadriť látkové množstvo n=c*V, dosadím v základných jednotkách vypočítanú koncentráciu a objem zo zadania,

n= 8,91*10-4 * 50*10-3= 4,46 *10-5 mol 

Posledný vzorec, ktorý využijem bude n=m/M, z ktorého si vyjadrím hmotnosť, m=n*M, dosadím doň vypočítané látkové množstvo a molárnu hmotnosť zo zadania,

m= 4,46*10-5 * 60 = 2,67  mg (číslo je približné, pretože som robila medzivýpočty, je možné to všetko vyjadriť aj v rámci jedného vzorca)

92. V tomto príklade najprv využijem zmiešavaciu rovnicu:

m1*w1 + m2*w2 = (m1+m2)* w3 , dosadím info zo zadania:

m1*0,046 + 64*0,005 = (m1 + 64)*0,018 (roznásobim zátvorku a na ľavú stranu dám m1 členy a napravo samostatné čísla)

0,046m1-0,018m1 = 0,018*64 – 64*0,005

0,028m1=0,832

m1=29,71g

Pre výpočet pH slabej kyseliny potrebujem vedieť je pKa, ktoré je v zadaní a zároveň jej koncentráciu, ktorú si musím vypočítať. Použijem na to nasledujúci vzťah:

c=(ρ*w)/ M , dosadím v základných jednotkách hustotu, molárnu hmotnosť a hmotnostný zlomok výsledného roztoku

c=(1000*0,018)/ 60

c=0,3 mol/l , túto hodnotu môžem dosadiť do vzorca na výpočet pH

pH= 1/2pKa – 1/2log c

pH=1/2*4,75 – 1/2* log(0,3)

pH=2,64

 

Sú to, prosím, tie správne výsledky? Je možné, že som niekde pochybila.
Ak je to správne, bolo to dostatočne zrozumiteľné? Môžem to prípadne vysvetliť i obšírnejšie 🙂