Odpověď na: 60,61,62/88

Fóra Chemie Příklady LF MU 60,61,62/88 Odpověď na: 60,61,62/88

#24899
Zuzka Hamidova
Lektor
Up
0
::

61. R-COO- + H2O –> R-COOH + OH-

a) alkalizácia roztoku =odobratie H+
–> sústava “bojuje” proti zmene =disociácia kyseliny (uvoľnenie H+) –> vzniká karboxylový iont (smer výchozích látok) =správna možnosť

b) pridanie R-COOH =pridanie produktu
–> posun rovnováhy v smere výchozích látok =v smere vzniku R-COO- (potlačenie jeho hydrolýzy) =správna možnosť

c) zriedenie roztoku =zníženie koncentrácie
–> pri znížení/zvýšení koncentrácie sa rovnovážna konštanta (K) nemení =nová rovnováha definovaná rovnakou konštantou
=nesprávna možnosť

d) zmena teploty =zmena rovnovážnej konštanty =správna možnoť