Povinně zveřejňované informace pro spotřebitele

Povinné informace (sdělení) pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

 

Tento text zapracovává informace (sdělení) povinně zveřejňované ze strany společnosti Bmedic online s.r.o.,  se sídlem Branka 981/53, Brno 62400, IČ: 09875751 (dále jen „Provozovatel“) spotřebiteli před uzavřením smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Provozovatelem a spotřebitelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání aplikace spotřebiteli (to vše ve smyslu čl. I. Obchodních podmínek pro internetové aplikace, jež jsou zveřejněny na webových stránkách Provozovatele www.bmedic-online.cz). Zveřejnění těchto informací (sdělení) je splněním povinností Provozovatele podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Provozovatel tímto před uzavřením Smlouvy informuje spotřebitele o následujícím:

1)         totožnost Provozovatele: společnost Bmedic education s.r.o., se sídlem Branka 981/53, Brno 62400, IČ: 09875751

2)         adresa pro doručování písemností Provozovateli: Branka 981/53, Brno 62400

3)         telefonický kontakt Provozovatele: +420603537896.

4)         adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty: info@bmedic.cz.

5)         označení služby a jejích hlavních vlastností: smluvní poskytnutí licence k aplikaci spotřebiteli včetně poskytnutí přístupu spotřebiteli do aplikace (aplikací – dále jen „Aplikace“, se rozumí: internetová aplikace s názvem Bmedic online kurz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří procvičování testových otázek, výuková videa a texty, a která je dostupná z internetové adresy (webové stránky) Provozovatele www.bmedic-online.cz).

6)         cena služby (smluvní poskytnutí licence k Aplikaci spotřebiteli včetně poskytnutí přístupu spotřebiteli do Aplikace) je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v samotné Aplikaci.

7)         způsob platby a způsob plnění: spotřebitel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za licenci, není-li licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace. Po připsání příslušné odměny (ceny) za licenci je spotřebiteli bez zbytečných průtahů udělen (poskytnut) přístup do Aplikace v rozsahu jeho licence. Licence se na základě Smlouvy poskytuje zpřístupněním dané části nebo funkcionality Aplikace.

8)         spotřebiteli nevznikají žádné náklady na dodání v souvislosti s poskytnutím licence k Aplikaci.

9)         údaje o právech vznikajících z vadného plnění: v případě, že Aplikace je dlouhodobě nedostupná (tj. déle než 2 po sobě jdoucí pracovní dny), nebo její obsah neodpovídá jejímu popisu obsaženému v uživatelském prostředí Aplikace (zejména uvedenému u uživatelského účtu), má spotřebitel práva z vadného plnění vyplývající z OZ (zejména z § 1914 až 1925). Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud o vadě věděl před poskytnutím služby podle Smlouvy, nebo si vadu sám způsobil, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací. Vadu spotřebitel u Provozovatele uplatňuje neprodleně po jejím zjištění, nejpozději ji může takto vytknout do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby. V případě vadného plnění má spotřebitel zejména právo na bezplatnou opravu nebo doplnění toho, co chybí, nebo na přiměřenou slevu z odměny (ceny) za licenci. Nelze-li vadu odstranit a Aplikaci pro ni řádně užívat, může spotřebitel odstoupit od Smlouvy nebo se domáhat přiměřené slevy z odměny (ceny) za licenci. Případná další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou tímto dotčena. Vytknutí vady (reklamaci), jehož součástí je i popis této vady, lze uplatnit u Provozovatele písemně či e-mailem. Reklamace Provozovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace Provozovatel spotřebiteli vystaví písemné potvrzení. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace, s tím, že toto právo musí uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

10)       údaje o době trvání závazku: licence k Aplikaci je spotřebiteli na základě Smlouvy poskytována na dobu určitou, konkrétně pak uvedenou v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedenou u uživatelského účtu.

11)       k užívání Aplikace je nezbytný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome. U ostatních internetových prohlížečů nemůže Provozovatel zajistit správné fungování Aplikace a používání jiného typu internetového prohlížeče, než doporučeného Provozovatelem, nemůže být důvodem pro uplatnění práva z vadného plnění.

12)       náklady na prostředky komunikace na dálku: ve vztahu k Provozovateli nevznikají spotřebiteli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

13)       odstoupení od Smlouvy: spotřebitel má právo v souladu s § 1829 OZ odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů a bez uvedení důvodu ode dne jejího uzavření. Spotřebiteli se dává na vědomí, že pokud spotřebitel výslovně zažádá o zpřístupnění Aplikace, resp. uhradí odměnu (cenu) za licenci před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, ztrácí v souladu s § 1837 písm. a) OZ právo na odstoupení od Smlouvy. O odstoupení od Smlouvy může spotřebitel Provozovatele informovat jakkoli, Provozovatel však doporučuje zaslání tohoto odstoupení na e-mail Provozovatele uvedený v bodě 4 výše. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době mezi uhrazením odměny (ceny) za licenci a udělením (poskytnutím) přístupu do Aplikace, vrátí Provozovatel spotřebiteli takto zaplacenou odměnu (cenu) za licenci, a to stejným způsobem, jakým ji spotřebitel Provozovateli uhradil. Pokud spotřebitel před odstoupením od Smlouvy obdržel od Provozovatele fyzické dokumenty sloužící k využití licence k Aplikaci (zejména pracovní sešit), je povinen je Provozovateli zaslat zpět na adresu uvedenou v bodě 2 výše, a to nejpozději do 5 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že spotřebitel již využil pracovní sešit, náleží Provozovateli finanční kompenzace za toto využití ve výši 200,- Kč, o níž bude spotřebiteli případně vrácená částka ponížena.

14)       se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vznikajícího ze Smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán (subjekt) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti a návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a spotřebitelem ze Smlouvy.

15)       nemá-li spotřebitel bydliště v České republice, má právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu jeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

16)       Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou popsány v čl. 2 Obchodních podmínek pro internetové aplikace, jež jsou zveřejněny na webových stránkách Provozovatele www.bmedic-online.cz. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Údaje o uzavřené Smlouvě jsou uloženy v databázi Aplikace a spotřebitel k nim má přístup prostřednictvím uživatelského účtu. Smlouva není přístupná třetím osobám. Provozovatel Smlouvu archivuje v elektronické podobě.

17)       spotřebitel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském účtu a tyto zde i opravovat. Tam, kde to uživatelský účet neumožňuje, může spotřebitel chyby opravovat prostřednictvím technické podpory ze strany Provozovatele.

18)       Provozovatel dodržuje všechny platné a účinné právní předpisy České republiky; žádné další kodexy chování nejsou pro Provozovatele závazné a tento ani žádné kodexy chování dobrovolně nedodržuje