Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel:

Bmedic online s.r.o.
Sídlo: Branka 981/53, Brno 62400
IČO: 09875751

 1. Provozovatel je správcem osobních údajů, které Uživatel poskytuje za účelem poskytnutí služby podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy o těchto službách a s jejím plněním. Pořadatel zpracovává jen základní osobní údaje a údaje nezbytné pro splnění požadavků daných platnými právními předpisy, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Zahrnují především jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo, a dále údaje, které je Provozovatel povinen zpracovávat z hlediska platných právních předpisů při plnění služeb podle těchto Podmínek. Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím Uživatelem vyplněného formuláře. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytnutí objednaných služeb za dodržení platných právních předpisů. Provozovatel shromažďuje pouze takové osobní údaje, které potřebuje k poskytování těchto služeb, a pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí požadovaných služeb nebo po dobu, kterou ukládají platné právní předpisy.
 1. Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či smluvní pracovníci Provozovatele v České republice, popřípadě jsou za účelem IT hostingu tyto informace uloženy na serverech na území EU. Pořadatel ujišťuje, že k údajům uživatele nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Pořadatel má zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování osobních údajů Uživatele.
 1. V případě zájmu Uživatele o to, jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje, získání přístupu ke svým osobním údajům, poskytnutí vysvětlení, aktualizaci, opravu, zablokování nebo vymazání jakýchkoliv osobních údajů, které se týkají Uživatele, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, odstranění emailové adresy z adresářů Pořadatele nebo pokud má Uživatel jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně postupů Pořadatele v oblasti ochrany osobních údajů, může se Uživatel obrátit na Pořadatele:
 • Telefon: +420 603 537 896
 • Email: info@bmedic.cz
 • Kontakt pro písemné sdělení: Branka 981/53, Brno 62400

Dále má Uživatel právo na stížnost na Provozovatele, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který sídlí na adrese:  Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje Uživatel výslovný souhlas s tím, aby Pořadatel, tedy společnost Bmedic online s.r.o.,  se sídlem Branka 981/53, Brno, IČ: 09875751, zapsána v obchodním
 2. rejstříku, jakožto správce, zpracovával manuálně i automatizovaně, včetně profilování, osobní údaje Uživatele, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo, a to za účelem zodpovězení dotazů či požadavků vznesených Uživatelem a dále za účelem poskytnutí uživatelem objednaných služeb a vyúčtování odměny za tyto služby. Uživatel výslovně bere na vědomí, že osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.
 1. V případě zájmu Uživatele Provozovatel nabízí možnost pravidelně informovat o nových nabídkách služeb (novinky) využitím jména a emailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se lze snadno kdykoliv odhlásit.
 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje Uživatel výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel jakožto správce zpracovával manuálně i automatizovaně, včetně profilování, osobní údaje Uživatele, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, email a telefonní číslo k marketingovým účelům – nabízení služeb Provozovatele, resp. zasílání obchodních sdělení (Novinky) Provozovatelem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 1. Uživatel prohlašuje, že svůj souhlas ve smyslu odstavce 4. a 6. tohoto článku uděluje ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Uživatel se zavazuje oznámit Pořadateli veškeré případné změny těchto údajů tak, aby Pořadatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 1. Souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů poskytuje Uživatel dobrovolně, a to na dobu vyžadovanou platnými právními předpisy podle charakteru poskytovaných služeb, jinak na dobu 5 (pěti) let ode dne posledního jednání ve smluvním vztahu či ode dne posledního úkonu poskytnuté služby.
 1. Uživatel bere na vědomí, že má právo svůj souhlas dle odst. 6 tohoto článku kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení.
 1. Uživatel si je vědom, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na vysvětlení, právo na jejich aktualizaci, opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel bere také na vědomí a souhlasí s tím, že omezení zpracování a výmaz jeho osobních údajů nejsou možné v případě, kdy uchování a zpracování osobních údajů vyžadují platné právní předpisy. O této skutečnosti má Uživatel právo být informován.